|        Premie VOS
     Home        |        Jaarverslag |        Premie VOS |        Privacyverklaring

Jaarverslag

Het bestuur stelt jaarlijks een jaarverslag op, dat een getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van de stichting en van de ontwikkeling daarvan gedurende het boekjaar en waarin het bestuur rekenschap aflegt van het gevoerde beleid.


Jaarverslag 2018