Home        |        Jaarverslag |        Premie VOS |        Privacyverklaring

Premie VOS

Bekendmaking premie Stichting Vos 2021

Bekendmaking in het kader van de algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Vormings- en Ontwikkelingswerk Slagersbedrijf

Op 29 oktober 2020 heeft het bestuur van de Stichting Vormings- en Ontwikkelingswerk in het Slagersbedrijf (VOS) de hoogte van de werkgeversbijdrage in de premie VOS voor het jaar 2021 vastgesteld. Artikel 4 van de collectieve arbeidsovereenkomst Vormings- en Ontwikkelingswerk Slagersbedrijf is bij besluit van 21 november 2018 (Stcrt. 2018, nr. 61195) algemeen verbindend verklaard tot en met 31 december 2023. In voornoemd artikel is bepaald dat de werkgever jaarlijks aan de Stichting Vormings- en Ontwikkelingswerk in het Slagersbedrijf een bijdrage verschuldigd is, waarvan de hoogte wordt vastgesteld overeenkomstig het ter zake bepaalde in statuten en het bijdragereglement van de Stichting Vormings- en Ontwikkelingswerk in het Slagersbedrijf. Het bestuur van de Stichting Vormings- en Ontwikkelingswerk in het Slagersbedrijf maakt het volgende bekend: De bijdrage die de werkgever op grond van de algemeen verbindendverklaring van artikel 4 van de collectieve arbeidsovereenkomst Vormings- en Ontwikkelingswerk Slagersbedrijf is verschuldigd, is voor het jaar 2021 vastgesteld op 1,1% van de heffingsgrondslag, welke grondslag nader is gedefinieerd in artikel 1 van de collectieve arbeidsovereenkomst Vormings- en Ontwikkelingswerk Slagersbedrijf.

Het bestuur van de Stichting Vormings- en Ontwikkelingswerk in het Slagersbedrijf

Publicatie: 8-12-2020

Stichting VOS, Diepenhorstlaan 3, 2288 EW Rijswijk, info@slagers.nl, KvK: 41158307