Home        |        Jaarverslag |        Premie VOS|        Privacyverklaring

Privacyverklaring

Privacyverklaring Stichting vormings- en ontwikkelingsfonds in het slagersbedrijf (VOS)

De Stichting vormings- en ontwikkelingsfonds in het slagersbedrijf heeft jouw privacy en de bescherming van jouw persoonsgegevens hoog in het vaandel staan. Om die reden wordt zorgvuldig met jouw persoonsgegevens omgegaan en worden deze uitsluitend verwerkt voor de doeleinden waarvoor zij worden verstrekt. Ook aan transparantie hechten wij veel waarde. In deze verklaring leggen we duidelijk uit hoe wij met jouw persoonlijke gegevens omgaan en met welk doel wij jouw gegevens verwerken. De verantwoordelijke voor de verwerking van jouw gegevens is Stichting VOS. De contactgegevens tref je onderstaand aan.

 • telefoon: 070 3314621
 • e-mail: info@knsnet.nl
 • website: www.knsnet.nl
 • postadres: Postbus 1234
 • adres: 2280 CE Rijswijk

Wie zijn wij?
Stichting VOS is een samenwerkingsverband van sociale partners in de slagersbranche. Stichting VOS wordt bestuurd door vertegenwoordigers van de Koninklijke Nederlandse Slagers (KNS), de FNV en CNV Vakmensen (CNV). Stichting VOS houdt zich bezig met het uitvoeren dan wel financieren van activiteiten op het gebied van arbeidsvoorwaarden, arbeidsmarkt, arbeidsomstandigheden, opleidingen, etc. Om de activiteiten van Stichting VOS te kunnen financieren, stelt het bestuur van de Stichting VOS periodiek een premie vast. Deze premie is een percentage van de totale loonsom van het bedrijf. Bij deze werkzaamheden en dienstverlening verwerkt Stichting VOS persoonsgegevens.

Gegevensverwerking; doeleinden en grondslagen
Jouw persoonsgegevens worden door Stichting VOS verwerkt voor het kunnen uitvoeren en nakomen van verplichtingen volgend uit de wet en overeenkomst.

Uit hoofde van de algemeen verbindend verklaarde cao VOS dien je als werkgever verplicht bij te dragen aan Stichting VOS. Deze bijdrage bestaat uit een premie, berekend als percentage van de heffingsgrondslag. De hoogte van de premie wordt jaarlijks door het bestuur van Stichting VOS vastgesteld.

Om uitvoering te geven aan de rechten en plichten voortkomend uit de algemeen verbindend verklaarde cao VOS verwerkt Stichting VOS daaraan de onder meer door jou of jouw administrateur beschikbaar gestelde verbonden gegevens.

Gegevensverwerking: welke gegevens worden verwerkt
Om uitvoering te geven aan de voorgaand vermelde werkzaamheden kan Stichting VOS de volgende gegevens verwerken:
 • contactgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, en emailadres;
 • leeftijd, geboortedatum, geslacht, burgerlijke staat, nationaliteit;
 • normuren per week, contracturen per week, parttimepercentage;
 • Kamer van Koophandel gegevens (uittreksel, inschrijfnummer);
 • BSN;
 • totale loonsom;
 • loonsom per individuele werknemer.
 • datum aanvang regelingsgegevens, datum einde regelingsgegevens;
 • regelingskenmerk, regelingsloon, regelingsvariant;
 • alle andere gegevens die noodzakelijk zijn voor het bewerkstelligen van de te verrichten werkzaamheden.

Opslag en bewaartermijnen van persoonsgegevens
Wij bewaren jouw persoonsgegevens alleen zolang en voor zover we deze nodig hebben, of voor zolang als de wettelijke bewaartermijnen voorschrijven.

Gegevens over gebruik van de website en cookies
Op de site worden bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader worden het IP-adres van jouw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, geregistreerd en worden deze gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Deze gegevens worden gebruikt om de website te verbeteren en te optimaliseren. Om analyses uit te voeren maken wij gebruik van Google Analytics. Daarbij maken wij gebruik van de privacy-vriendelijke instellingen van Google. Meer informatie over de gevolgen voor jouw privacy hiervan is te vinden op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens. Lees ook het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics

Links op de website
Op de website zijn mogelijk ook links opgenomen naar websites van derden. Hoewel deze website(s) met zorg geselecteerd zijn, draagt Stichting VOS geen verantwoordelijkheid ten aanzien van deze derden en de manier waarop zij met (persoons)gegevens omgaan.

Verstrekkingen aan derden
Stichting VOS verstrekt persoonsgegevens aan derde partijen die nodig zijn voor de uitvoering van de verplichtingen voortkomend uit de algemeen verbindend verklaarde cao VOS. Stichting VOS maakt daarbij gebruik van de diensten van derden en heeft Stichting VOS (indien nodig) met die partijen afspraken gemaakt voor het op de juiste wijze, derhalve conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), omgaan met persoonsgegevens. | In het kader van andere collectieve regelingen, zoals de collectieve seniorenregelingen, voortkomend uit de samenwerking van de sociale partners in de slagersbranche (KNS, FNV, CNV) verstrekt Stichting VOS eveneens (persoons)gegevens aan derden. (Voor nu beperkt zich dat tot het delen van persoonsgegevens met Stichting Aanvullingsfonds voor het Slagersbedrijf I (SAS I). SAS I is eveneens een samenwerkingsverband van sociale partners in de slagersbranche en wordt ook bestuurd door vertegenwoordigers van de KNS, FNV en CNV. Met SAS I) Ook met die derden zijn afspraken gemaakt voor het op de juiste wijze, derhalve conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), omgaan met persoonsgegevens.

Recht van inzage, correctie en/of verzet
Je kunt Stichting VOS op de hoogte stellen indien je niet meer wilt worden benaderd met informatie over onze activiteiten, producten en diensten. Indien je meer informatie wilt over Stichting VOS, ons privacybeleid, of een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering wilt doen, kan je contact opnemen via onderstaand adres. Hier kun je ook terecht als je een klacht wilt indienen. Klachten over verwerkingen kunnen ook worden ingediend bij de nationale toezichthouder.
 • telefoon: 070 3314621
 • e-mail: info@knsnet.nl
 • website: www.knsnet.nl
 • postadres: Postbus 1234
 • adres: 2280 CE Rijswijk

Aanpassen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen worden op deze website gepubliceerd. Door Stichting VOS wordt aan de gebruiker geadviseerd regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. De huidige Privacyverklaring is bijgewerkt op 7 mei 2019.

Stichting VOS, Diepenhorstlaan 3, 2288 EW Rijswijk, info@slagers.nl, KvK: 41158307